Ogłoszenie POSTĘPOWANIE NR 1/2012

Image 

Warszawa, 4.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO KATALOGU PRODUKTÓW POŁĄCZONYCH Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ZAWIERAJĄCĄ SPECYFIKACJĘ PRODUKTÓW W RAMACH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE

POSTĘPOWANIE NR 1/2012


Postępowanie ogłasza się w celu wyłonienia wykonawcy opracowania materiałów do katalogu produktów połączonych z prezentacją multimedialną zawierającą specyfikację produktów

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

  • Kart informacyjnych produktów powiązanych z systemami bezpieczeństwa – zawierających cechy i korzyści z nich wynikające, określenie rynków docelowych dla produktów w połączeniu ze zdjęciami produktów, rysunkami i schematami

  • Stworzenie prezentacji multimedialnej umożliwiającej szybki dostęp do wszystkich specyfikacji technicznych produktów


2. TERMIN, FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, za pomocą poczty bądź kuriera) do dnia 19.09.2012 roku do godziny 16:00 w siedzibie firmy.


3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przy uwzględnieniu następujących parametrów:

  • Doświadczenie oferentów

  • Cena opracowania

  • Zgodność składowych opracowania z wymogami w punkcie 1.


4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane do 24.10.2012.