Ogłoszenie POSTĘPOWANIE NR 2/2013

Image 

Warszawa, 23.01.2013


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO KATALOGU PRODUKTÓW POŁĄCZONYCH Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ZAWIERAJĄCĄ SPECYFIKACJĘ PRODUKTÓW W RAMACH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE

POSTĘPOWANIE NR 2/2013


Postępowanie ogłasza się w celu wyłonienia wykonawcy zabudowy stoiska firmy Altram podczas targów Automaticon 2013


   

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

Przedmiotem zamówienia jest:

  a) Przedstawienie koncepcji

   

   b) Po akceptacji koncepcji

  • projekt

  • montaż zabudowy

  • demontaż stoiska po zakończeniu targów


   c) Przechowywanie zabudowy lub utylizacja

   2. TERMIN, FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, za pomocą poczty bądź kuriera) do dnia 11.03.2013 roku do godziny 16:00 w siedzibie firmy.


3. KRYTERIUM OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przy uwzględnieniu następujących parametrów:

 • Doświadczenie oferentów

 • Cena opracowania

 • Zgodność składowych opracowania z wymogami w punkcie 1.


4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w dniach 19.03 – 22.03.2013.